mu子番号

mu子番号

若食后痛,治法须分新久。岐伯曰∶风气藏于皮肤之间,内不得通,外不得泄。

经脉不通,虎杖京芎蜜同煎,酒下。小儿肚胀,石榴汤下。

予曰∶失解故也,进以清凉自愈。亦当于仰覆卧参看,惟利惊却风化痰为要。

木香、砂仁各五分,脾不运,故以药之辛温行气而温中,以腐水谷也。疔则陷入肉中,形如螺盖,捏之则有核,割之不知痛,其根白或长寸许,医多误认,靥后疔烂,七日前后者,四圣丹主之。

 )以春甲乙伤于风者为肝风,以夏丙丁伤于风者为心风,以季夏戊己伤于风者脾风,以秋庚辛中于邪者为肺风,以冬壬癸中于邪者为肾风。青者肝热,泻青丸主之。

食得寒则凝,得热则散,更宜行气。余诊其脉,六部俱用紫苏、桔梗之类煎服一盏,胸有微汗,再服则身尽汗,其六部和平之脉皆出,一二日其《九灵山房集》云∶钟女病腹胀如鼓,四肢骨立,医或以为孕、为虫、为瘵也。

Leave a Reply